Visit of BARC Scientist Shri. Santosh Hirman Takale, 9-11-2017